Generalforsamling 14. september

 

Generalforsamlingen afholdes  14. september 2021 kl. 19:00

Lokalitet ukendt

Regnskab for 2020 og budget 2021 vil være fremlagt i klubben til gennemsyn senest en uge før generalforsamlingen

Indkomne forslag vil blive fremlagt til medlemmernes gennemsyn, sammen med regnskab og budget.

Den ordinære generalforsamling afholdes efter følgende dagsordenpunkter (iflg. vedtægterne):

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for den forløbne sæson.
 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Behandling af evt. indkomne forslag.
 5. Gennemgang af bestyrelsens planer for den kommende sæson, herunder godken­delse af budget og fastlæggelse af kontingent for samme.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant iflg. §5. *)
 7. Valg af 2 revisorer.
 8. Beretning for dispositionsfonden og valg af formand for samme.
 9. Eventuelt.

På valg i 2020 er:

 1. Næstformand
 2. Kasserer
 3. Bestyrelsesmedlem

Deadline for forslag, der ønskes behandlet under pkt. 4. er den 14. august 2021.
Forslagene skal ordret, eller i uddrag, fremlægges i roklubben 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

BEMÆRK: På grund af corona-restriktioner vil der IKKE være forplejning ved årets generalforsamling

Bestyrelsen