Generalforsamling Aalborg Roklub 2021

 

Generalforsamlingen afholdes tirsdag, den 25. maj kl. 19.00 i klubbens opholdsstue.

Regnskab for 2020, budget for 2021 samt eventuelle forslag (pkt4.), vil blive lagt frem til gennemsyn i klubbens opholdsstue.

Den ordinære generalforsamling afholdes efter følgende dagsordenpunkter (iflg. vedtægterne):

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for den forløbne sæson.
 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Behandling af evt. indkomne forslag.
 5. Gennemgang af bestyrelsens planer for den kommende sæson, herunder godken­delse af budget og fastlæggelse af kontingent for samme.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant iflg. §5. *)
 7. Valg af 2 revisorer.
 8. Beretning for dispositionsfonden og valg af formand for samme.
 9. Eventuelt.

På valg i 2020 er:

 1. Næstformand
 2. Kasserer
 3. Bestyrelsesmedlem

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være bestyrelsen i hænde senest den 1. maj. Forslagene skal ordret, eller i uddrag, fremlægges i roklubben 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Bestyrelsen