Langtursreglement

Langtursreglement

Sidst opdateret 22. juni 2018

Dette langtursreglement er Aalborg Roklubs lokale præcisering hhv. skærpelse af de generelle regler, som er udtrykt i DFfRs langtursreglement.

Ingen fortolkning af dette reglement kan tilsidesætte eller lempe DFfRs langtursreglement.
Den gældende version af DFfRs langtursreglement findes på forbundets hjemmeside www.roning.dk på adressen https://roning.dk/kerneydelser/viden/langtursroning/, og det er langtursstyrmandens pligt at holde sig orienteret om indholdet af dette.
Som langtur betragtes i Aalborg Roklub en hver tur, som enten:

 • Går ud over dagligt rofarvand
 • Med overnatning. (det gælder således også en tur med overnatning inden for dagligt rofarvand)


Dagligt rofarvand er for Aalborg Roklub begrænset af

 • ”Isbakken” (det østligste punkt på halvøen Gjøl) – mod vest.
 • Hesteskoen
 • Ryå (denne inkl.)

Det skal specielt bemærkes, at det er forbudt at ro gennem Nørredyb N for Egholm.

Enhver langtur som gennemføres i Aalborg Roklubs navn skal forestås af et medlem af Aalborg Roklub med langtursstyrmandsret. Der skal være en langtursstyrmand i hver båd.

Styrmanden indestår overfor klubben og dennes bestyrelse for, at turen gennemføres i.h.t. DFfRs generelle regler. Herunder specielt

 • At alle deltagere er frigivet og har aflagt 300 m svømmeprøve
 • At der kun anvendes godkendte både og materiel
 • At der tilgår klubben besked, hvis hjemkomsttidspunktet overskrides væsentligt, eller hvis           hjemturen ikke kan gennemføres.

Besked om forsinkelse eller andre ændringer i planer kan gives til et medlem af klubbens bestyrelse. Hvis andre personer forventer bådens hjemkomst på aftalt tidspunkt skal disse også orienteres om ændringer i planerne.

Hvis det ikke er muligt at få båden hjem til aftalt tid, indestår styrmanden for, sammen med den øvrige besætning , at båden transporteres hjem på anden vis. Dette skal i så fald aftales med matrielforvalteren eller et bestyrelsesmedlem, så klubben er orienteret om de aktuelle planer for bådens hjemtransport.

Korte langture

Ved korte langture forstås langture som starter og slutter samme dag i Aalborg Roklub.

Disse ture kræver ingen forhåndsgodkendelse, men skal naturligvis forestås af en styrmand med langtursstyrmandsret i Aalborg Roklub, og skal i øvrigt uden undtagelse gennemføres i.h.t. dette langtursreglement.

Lange langture

Ved lange langture forstås alle ture, som ikke falder ind under definitionen på korte langture. Herunder ture, som ikke starter og slutter samme dag (det gælder også en evt. overnatning inden for daglig rofarvand) eller som ikke udgår fra Aalborg Roklub.

Disse ture skal gennemføres efter samme regler som korte langture – dog gælder følgende ekstra regler: Før turen gennemføres skal den godkendes af klubbens langtursansvarlig eller i dennes fravær af et medlem af bestyrelsen.

Som grundlag for godkendelsen skal der som minimum foreligge en plan for turen med angivelse af:

 • Ansvarlig styrmand for hver båd
 • Øvrige deltagere
 • Ønsket båd (hvis det er klubbens båd der anvendes)
 • Beskrivelse af ruten, herunder dagsdistancer og overnatningssteder
 • Planlagt hjemkomsttidspunkt

Afhængig af de konkrete planer kan der være behov for yderligere oplysninger.

Reservation kan tidligst finde sted 4 dage før den påtænkte tur ønskes udført (ferielangture dog undtaget), og er ikke gældende uden den langtursansvarliges eller bestyrelsens godkendelse. I tilfælde af overtegning afgør den langtursansvarlige eller bestyrelsen, hvilket hold, der kan få bådene, ligesom de bestemmer, hvilke både, der kan tildeles holdene.

Under roning skal et langturshold altid være fuldtalligt. Båden skal være forsynet med øsekar, bådshage, typegodkendt redningsvest til hver roer. Rummene for og agter skal altid være forsynet med et skot. Defekt materiel må aldrig benyttes. Bådene skal foruden klubbens stander føre splitflag.

Holdets leder er ansvarlig for, at roningen foregår i overensstemmelse med nærværende reglement.

I tilfælde uvejr eller tåge under turen skal båden straks søge land.

En båd, der er på langtur, skal følge kystlinien så nær land som muligt og altid bevare følingen med land (dvs. ikke fjerne sig længere fra dette, end at mandskabet kan bjærge sig selv og båden i land) .

Dog skal det være tilladt, når forhold er til det (dvs. roligt vejr og sø uden udsigt til hverken uvejr, blæst eller tåge) at sætte over bugter, vige, sunde og fjorde. Afstanden til nærmeste kyst må dog under hele overfarten aldrig overstige 2,5 km. Sådanne overfarter må kun finde sted, såfremt hele mandskabet er enige. Hvis blot en enkelt af mandskabet udtrykker betænkelighed ved overfarten, må denne ikke foretages. Samtykket tager intet ansvar fra lederen.

Ethvert hold, som går på langtur uden for de lokale farvande, har pligt til at gøre sig bekendt med og overholde de særlige reglementer, som måtte gælde for de strækninger der passeres.

Klubbens bestyrelse bærer over for DFfR det fulde ansvar for:

 1. at kun helt igennem sødygtige både benyttes.  
 2. at redningsveste og øsekar er i brugbar stand.
 3. at kun kvalificerede roere får lov at deltage i langtursroning.  
 4. at kun erfarne langtursroere, der har gennemgået et langtursstyrmandskursus afholdt efter de af DFfR for sådanne fastlagte retningslinier, får tildelt langtursstyrmandsret.
 5. at det er en erfaren langtursstyrmand, der er holdets leder.    
 6. at der udvises forsigtighed med at give tilladelse til langture i begyndelsen af sæsonen, hvor risikoen er stor på grund af det kolde vand.

Dette reglement er vedtaget på bestyrelsesmøde 26. juni 2018.