Generelt

Generelt

Forord.

Revideret foråret 2006 vedr. område for daglig roning mod vest.
Revideret 26. juni 2018 Revideret 13. januar 2019
Afskrevet og omformateret d. 28. december 2018 af Karsten Holt

Indholdsfortegnelse

  • Forord
  • Indholdsfortegnelse
  • Almindelige bestemmelser
  • Klubhuset
  • Roning”Bestyrelsen” defineres i reglementet som den samlede bestyrelse eller ethvert medlem af bestyrelsen.

Almindelige bestemmelser

Dette reglement er udarbejdet af bestyrelsen i overensstemmelse med Aalborg Roklubs vedtægter.

§1. Ethvert medlem skal være frigivet, inden han opnår adgang til bådene uden ledsagelse af instruktør.

§2. Medlemmerne skal rette sig efter enhver anvisning, som bestyrelsen eller de faste udvalg måtte træffe.

§3. Bestyrelsen kan på et hvilket som helst tidspunkt forlange svømmeprøve aflagt.

Klubhuset

§ 4. Skab til opbevaring af rotøj anvises om muligt hvert medlem ved indmeldelse. For skabsleje og brik til fordør betales et depositum, som fastsættes af bestyrelsen.

§5. Alt henkastet rotøj, sko og lignende kan konfiskeres af bestyrelsen.

§6. Klubben har intet ansvar for medlemmernes tøj eller andre ejendele. Alle værdigenstande skal opbevares i aflåste skabe.

§7. Medlemmerne er pligtige til at holde orden i og omkring klubhuset efter bestyrelsens anvisninger.

§8. Privat brug af klubhuset er ikke tilladt uden bestyrelsens tilladelse.

Roning

§ 9. Ethvert aktivt medlem, der ikke tidligere har lært at ro, skal gennemgå den af klubben bestemte ro-undervisning.

§10. Området for den daglige roning er farvandet mellem Hesteskoen mod øst, til “Isbakken” (det østligste punkt på halvøen Gjøl) – mod vest og Ryå (denne inkl.). Al roning udenfor dette afgrænsede område er underlagt langtursreglementet. Undtaget reglen om dagligt rofarvand er kaproningstræning når træningsbåd medfølger.

Det er forbudt at ro fra Nørredyb over grundene til Gjøl.

§11. Bådene skal altid føre klubbens stander, og på søndage, helligdage og flagdage tillige splitflag.

Ingen båd må gå ud, medmindre den er bemandet med en af klubben udnævnt styrmand og fuldtallig bemanding af årene. Dog kan styrmanden beslutte, hvorvidt det er forsvarligt at erstatte et tomt rosæde med en sandsæk.

Der må ikke medtages passagerer.

Enhver tur skal være afsluttet inden mørkets frembrud, medmindre der under gunstige vejrforhold foreligger speciel tilladelse fra bestyrelsen.

§12. Styrmandsret tildeles af bestyrelsen. Styrmændene har kommandoen over deres respektive hold og bærer ansvaret for mandskab og materiellets behandling.

§13. Styrmændene er i funktion som sådan fra det tidspunkt holdet er dannet og indtil det benyttede materiel igen er på plads i klubhuset. Styrmændene skal før hver tur indføre bådens navn, afgangstid, roerne samt retning i roprotokollen. Efter hjemkomst indføres hjemkomsttidspunkt.

§14. Styrmanden er ansvarlig for, at båden efter benyttelsen spules, rengøres og aftørres af holdet, samt at materiellet anbringes på de dertil bestemte pladser. Det til en båd hørende materiel må ikke uden bestyrelsens samtykke benyttes til nogen anden båd.

§15. Al skade, der skyldes grov uagtsomhed eller at en eller flere på holdet ikke har lystret styrmandens kommando, erstattes af holdet efter bestyrelsens afgørelse. Alle beskadigelser skal indføres i skadesprotokollen med tydelig angivelse af, hvori skaden består. Mindre reparationer udføres af det pågældende medlem selv.

§16. De af cheftræneren udpegede outriggede både, kan benyttes af alle roere med outriggerret. Øvrige outriggere er reserveret kaproning.

§17. Medlemmer af andre klubber har med bestyrelsens samtykke tilladelse til at ro som gæster i klubbens både.

§18. Korttursstyrmandsret kan opnås af et medlem, når dette er fyldt 17 år, er aktivt medlem og har roet mindst 200 km samt deltaget i og bestået korttursstyrmandskursus, der afholdes af klubben i sæsonen.

§19. Scullerret kan opnås af et medlem, når denne har opnået korttursstyrmandsret. Ansøgning om scullerret skal tilgå bestyrelsen gennem rochefen, og efter ansøgeren overfor denne har bevist, at han er i stand til at behandle og ro sculler. Indtil scullerret er givet, må ansøgeren kun benytte sculleren under instruktion og efter til- ladelse fra bestyrelsen.

§20. Outriggerret opnås af et medlem, når dette har haft mindst 10 roture med instruktør eller træner i outrigget materiel. Outriggerret udstedes af cheftræneren.

§21.Undervisning af ungdomsroere finder sted på tidspunkter, der fastsættes af bestyrelsen. Ungdomsroere må kun ro efter tilladelse fra bestyrelsen.

§22. En roer, der tidligere har været aktivt medlem i en anden roklub, kan få sine opnåede rettigheder fra denne overført, såfremt de er opnået under samme eller tilsvarende krav.

§23. Opslag i klubhuset vedrørende benyttelse af materiel m.v. er at betragte som supplement til reglementet og er underkastet samme regler med hensyn til overholdelse.

§24. Redningsveste. Det er det enkelte rohold, der bestemmer om der skal anvendes/medbringes veste ved roning i dagligt rofarvand.
Ved vinterroning gælder der skærpede regler. Se vinterroningsreglementet.

§25. Bestyrelsen kan, når det skønnes rimeligt, dispensere fra reglementets bestemmelser, for så vidt det ikke er i strid med DFfR’s reglementer.

§26. Overtrædelse af reglementet straffes efter klubbens vedtægter.