Vedtægter for Dispositionsfond

Vedtægter for Aalborg Roklubs Dispositionsfond

Som vedtaget på Aalborg Roklubs ordinære generalforsamlin9 tirsdag, den 26. februar 1991
Efter vedtagelse af disse vedtægter på generalforsamlingen i 1991 vil Aalborg Roklubs vedtægters pgf. 7 være at ændre på generalforsamlingen i 1992, således at aflæggelse af regnskab og valg af formand for dispositionsfonden kommer til at indgå i dagsordenen for den ordinære generalforsamling.

1. Navn og hjemsted

 Stk. 1:
Fondens navn er Aalborg Roklubs Dispositionsfond

2. Formål

Fondens formål er:

 1. anskaffelse af bådmateriel og andre investeringsgoder, som er nødvendige for udøvelse af aktiviteterne i Aalborg Roklub, evt. i samarbejde med GAR og KAP-fonden,
 2. betaling af større, uforudsete udgifter, som ikke kan dækkes på anden måde, eks. af forsikringer, offentlige tilskud, o.l.

3. Fondens indtægter

 Stk. 1:
Bidragets størrelse udgør mindst 8% af Aalborg Roklubs bruttokontingent.

Stk. 2:
Bidrag til fonden opkræves af Aalborg Roklub sammen med kontingentet og indbetales i rater svarende til opkrævningsratene i Aalborg Roklub og senest 2 måneder efter sidste rettidige betalingsdato.

4. Forvaltning af fondens kapital

Fondens kapital anbringes efter bestyrelsens skøn på bankbog eller i børsnoterede obligationer.

5. Disponerlng af fondens kapital

Fondens kapital disponeres af fondens bestyrelse på grundlag af ansøgning fra Aalborg Roklub.

6. Bestyrelse og organisation

Bestyrelsen består af 5 medlemmer:
a) En formand, der udpeges af Aalborg Roklubs generalforsamling
b) Aalborg Roklubs to næstformænd (ØKO ADM)
c) Et medlem udpeget af GAR’s bestyrelse
d) Et medlem udpeget af KAP-fondens bestyrelse

  1. De un
  1. der a, c
  1. og d nævn
  te må ikke samtidig være medlemmer af Aalborg Roklubs bestyrelse.

Stk. 2:

  1. For at være beslutningsdygtig skal mindst 4 bestyrelsesmedlemmer være til stede.I tilfælde af  stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Stk. 3:

  1. Bestyrelsen skal føre protokol over de på bestyrelsesmøderne trufne beslutninger.

Stk. 4:

  1. Aalborg Roklubs revisorer skal tillige revidere fondens regnskab.

Stk. 5:

  Revideret årsregnskab skal fremlægges af fondens formand på Aalborg Roklubs generalforsamling.

7. Opløsning og afvikling.

Stk. 1:
Beslutning om fondens opløsning kan alene træffes af Aalborg Roklubs generalforsamling.
Ved Aalborg Roklubs eventuelle opløsning vil fonden tillige være at opløse.

Stk. 2.
Eventuelle midler, der måtte findes på opløsningstidspunktet, skal tilfalde Aal- borg Roklub. Ved Aalborg Roklubs eventuelt samtidige opløsning vil fondens midler være at fordele til alment velgørende formål på tilsvarende måde som for Aalborg Roklub.