Vedtægter

Vedtægterne er sidst blevet ændret på ekstraordinær generalforsamling den 26. marts 2022 
Denne udgave er en afskrift af klubbens vedtægter, så der tages forbehold for trykfejl!

§1 Hjemsted og formål

Stk. 1: Foreningens navn er Aalborg Roklub og er stiftet den 28. august 1886.
Foreningens hjemsted er Aalborg Kommune.

Stk. 2: Foreningens stander er marineblå med rødt malteserkors.

Stk. 3: Foreningens primære formål er at give sine medlemmer adgang til at udøve rosport.
Foreningen har også til formål at styrke fællesskabet og det sociale liv i foreningen og fremme medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen gennem folkeoplysende aktiviteter.
Foreningen varetager disse interesser på et almennyttigt grundlag.

§2 Hovedforbund

Foreningen er medlem af Dansk Forening for Rosport (D.F.f.R) og er underlagt dennes vedtægter og bestemmelser.

§3 Medlemmerne

Stk. 1: Som aktive voksenroere kan optages mænd, der er fyldt 16 år inden den 1. januar i optagelsesåret.
Som ungdomsroere kan optages drenge, der er fyldt 10 år inden den 1. januar i optagelsesåret.
Ansøgere under 18 år skal have forældres/værges samtykke inden indmeldelsen.
Som passive medlemmer kan optages alle.
Passive medlemmer kan deltage i sociale arrangementer, men ikke i idrætslige aktiviteter.

Stk. 2: Æresmedlemmer udnævnes af generalforsamlingen. Alle andre æresbevisninger tildeles af
bestyrelsen.

Stk. 3: Bestyrelsen har ret til, når den finder det fornødent at standse indmeldelsen af såvel aktive
som passive medlemmer.

Stk. 4: Alle indmeldelser er bindende for det løbende år.

Stk. 5: Udmeldelse sker skriftligt ved meddelelse til bestyrelsen.
Udmeldelse kan ske med én måneds varsel til udgangen af en kontingentperiode.
Alle økonomiske mellemværender opgøres og betales ved udmeldelse.

Stk. 6: Ethvert medlem er forpligtet til nøje at sætte sig ind i foreningens vedtægter og reglementer og at efterkomme gældende bestemmelser.
I overtrædelsestilfælde er bestyrelsen berettiget til at formene medlemmet adgang til klubhuset og
både i en nærmere fastsat periode.

Stk. 7: Ved skader på materiel, grund, hus og inventar foranlediget af grov uagtsomhed kan bestyrelsen pålægge skadevolderen at betale et erstatningsbeløb.
Er der i anledning af overtrædelse af vedtægter og reglementer pålagt et medlem betaling af erstatning for påførte skader, kan den pågældende formenes adgang til klubhuset og bådene, indtil beløbet er betalt.

Stk. 8: Medlemmer, hvis tilstedeværelse inden for foreningen anses for skadelig for foreningens
virksomhed, kan ekskluderes af bestyrelsen med appelret til en ekstraordinær generalforsamling,
som det ekskluderede medlem kan forlange indkaldt af bestyrelsen i løbet af 14 dage eller foranledige indkaldt efter reglerne i § 7.

§4 Kontingentet

Stk. 1: Den ordinære generalforsamling fastsætter kontingentet for 1 år ad gangen efter indstilling
fra bestyrelsen.

Stk. 2: Der kan fastsættes forskellige kontingenter for konkrete grupper af medlemmer.

Stk. 3: Bestyrelsen kan i særlige tilfælde fritage et medlem for kontingentbetaling, hvis særlige forhold taler for det.

Stk. 4: Bestyrelsen opkræver kontingent og fastlægger betalingsterminer og opkrævningsform.

Stk. 5: Indbetales kontingent ikke rettidigt, tillægges et gebyr, som vedtages af generalforsamlingen.

Stk. 6: Den som i 2 måneder efter forfald undlader at betale kontingent (inklusiv eventuelle restancer og gebyrer) kan formenes adgang til at benytte materiellet og klubhuset eller ekskluderes, indtil
samtlige restancer er betalt.

§ 5 Ordinær generalforsamling

Stk. 1: Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar måned.

Stk. 2: Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med mindst 4 ugers varsel ved opslag i klubhuset
og på foreningens hjemmeside samt ved e-mail til alle medlemmer med kendt e-mailadresse.

Stk. 3: Indkaldelsen skal indeholde tid og sted og foreløbig dagsorden samt oplysning om, at forslag
fra medlemmer skal være fremme hos bestyrelsen senest 3 uger før generalforsamlingen.
Endelig dagsorden udsendes senest 2 uger før generalforsamlingen på samme måde som indkaldelsen, og den endelige dagsorden skal indeholde de forslag, som skal behandles samt regnskab for det
forløbne år samt budget for det efterfølgende år.

Stk. 4: Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt personer bestyrelsen
har inviteret.

Stk. 5: Stemmeret har alle aktive medlemmer, der ikke er i kontingentrestance.
Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
Ungdomsroere opnår personlig stemmeret, fra de er fyldt 15 år.
Stemmeretten for medlemmer under 15 år udøves af en forælder.
Passive medlemmer har ikke stemmeret.

Stk. 6: En lovlig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte jf. §8.

Stk. 7: Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.

Stk. 8: Dirigenten afgør spørgsmål om afstemninger. Dirigenten kan vedtage skriftlig afstemning.

Stk. 9: Bestyrelsen sørger for, at der tages referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet
godkendes og underskrives af dirigenten.

§6 Dagsorden for ordinær generalforsamling

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning for den forløbne sæson.
 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
 4. Behandling af evt. indkomne forslag.
 5. Gennemgang af bestyrelsens planer for den kommende sæson, herunder godkendelse af budget og  fastsættelse af kontingent og gebyrer.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant jfr. § 9.
 7. Valg af én revisor jfr. § 10.
 8. Beretning for dispositionsfonden og valg af formand for samme.
 9. Eventuelt.

§7 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1: Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 2: Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når mindst 1/3 af foreningens
stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter krav herom med angivelse
af det emne, som kræves behandlet.
Indkaldelse skal ske senest 14 dage efter modtagelse af kravet.

Stk. 3: Indkaldelsen og afholdelse sker som i § 5 bestemt.

§8 Beslutningsret

Stk. 1: Beslutninger træffes på enhver generalforsamling med simpelt stemmeflertal (50 procent),
således at formandens stemme er afgørende i tilfælde af stemmelighed.

Stk. 2: Til forandring i eller tillæg til vedtægterne eller foreningens opløsning kræves, at mindst
halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og at mindst 2/3 (to tredjedele)
af de fremmødte stemmer for forslaget.
Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen med
sædvanligt varsel indkalde til en ny generalforsamling – jf. § 7.
Hvis også 2/3 (to tredjedele) af de på denne generalforsamling afgivne stemmer er for forslaget, er
dette vedtaget, uanset antallet af stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

§9 Bestyrelsen

Stk. 1: Foreningens daglige ledelse består af en bestyrelse på 7 medlemmer, der repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsens på lovlige måde vedtagne beslutninger og i henhold dertil foretagne handlinger forpligter foreningen.

Stk. 2: Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, således at fire medlemmer af bestyrelsen afgår i lige årstal, og tre medlemmer afgår i ulige årstal.

Stk. 3: Samtlige bestyrelsesmedlemmer skal være aktive medlemmer af foreningen og være fyldt 18
år på valgdagen.

Stk. 4: Bestyrelsens syv medlemmer vælges til følgende poster:

 • Formand
 • Næstformand
 • Kasserer
 • Rochef
 • Kaproningschef
 • Husforvalter
 • Sekretær

Stk. 5: Én suppleant vælges hvert år for ét år.
Såfremt suppleanten indtræder i bestyrelsen, skal den pågældende bestyrelsespost besættes ved valg
på den førstkommende ordinære generalforsamling.

Stk. 6: Formand, næstformand og kasserer udgør klubbens forretningsudvalg.

Stk. 7: Arbejdet i bestyrelsen tilrettelægges i henhold til den forretningsorden, som den nyvalgte
bestyrelse vedtager på sit første møde efter generalforsamlingen, hvor den nye bestyrelse blev valgt.
Forretningsudvalgets arbejdsgrundlag fastlægges ligeledes i forretningsordenen for bestyrelsens
arbejde.

Stk. 8: Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst fire af dens medlemmer, heriblandt to medlemmer af forretningsudvalget er til stede.

Stk. 9: Bestyrelsen udarbejder reglement for roningen, adgang til og orden i klubhuset.

Stk. 10: Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af løbende
eller enkeltstående opgaver.
Udvalgene er ansvarlige overfor bestyrelsen, som fører tilsyn med udvalgenes arbejde.

Stk. 11: Bestyrelsen udpeger repræsentanter til de organisationer, foreningen er medlem af. Repræsentanterne kan udpeges såvel blandt bestyrelsesmedlemmerne som blandt foreningens øvrige medlemmer.

Stk. 12: Over bestyrelsesmøderne føres et referat, der offentliggøres for foreningens medlemmer.

§10 Regnskab og revision

Stk. 1: Foreningens regnskab følger kalenderåret.

Stk. 2: Bestyrelsen udarbejder årsregnskabet.

Stk. 3: Regnskabet skal indeholde resultatopgørelse over driften samt status.

Stk. 4: Regnskabet revideres og skal godkendes af den ordinære generalforsamling.
Revisionen omfatter også dispositionsfonden.

Stk. 5: Regnskabet revideres af to af generalforsamlingen valgte revisorer. På hver ordinær generalforsamling vælges en revisor for to år.

Stk. 6: Revisorerne skal hvert år gennemgå regnskabet og påse, at det er regnskabsmæssigt korrekt,
og at indtægter og udgifter er udtryk for rimelige dispositioner.

Stk. 7: Revisorerne skal forsyne årsregnskabet med en påtegning.

Stk. 8: Revisorerne har til enhver tid adgang til at påse bogføring og foreningens beholdninger

Stk. 9: Regnskabet bekendtgøres ved opslag i klubhuset og på foreningens hjemmeside samt ved email til alle medlemmer – jf. § 5 – senest 2 uger før generalforsamlingen.

§11 Tegning – hæftelse

Stk. 1: Foreningen tegnes af forretningsudvalget.

Stk. 2: Ved optagelse af lån samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves der dog en generalforsamlingsbeslutning.

Stk. 3: Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med foreningens til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse, ligesom
ingen medlemmer i foreningen og dennes bestyrelse kan kautionere for foreningens forpligtelser.

§12 Klubbens ophør

Stk. 1: Ved beslutning om foreningens ophævelse gælder de samme bestemmelser som for vedtægtsændringer—jf. § 8.

Stk. 2: Når foreningens ophør er vedtaget på den afsluttende generalforsamling, vælger generalforsamlingen et udvalg på fem medlemmer, der realiserer foreningens ejendele og afvikler dens øvrige anliggender.

Stk. 3: Det eventuelle overskud anvendes efter generalforsamlingens bestemmelse til at støtte etablering af ny roklub eller et idrætsformål i lokalområdet.

Stk. 4: Ingen medlemmer kan få andel i formuen.